محمد امین آچاک

مدیر تولید

بابک کریمی

مدیر منابع انسانی

زینب تقوی

مدیر مالی

فرشاد رمضان خانی

مدیر برنامه ریزی

محمد پریشان

مسئول امور تدارکات

تیم تولید

تیم انبار