پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.
در صورت استفاده از تلفن همراه، گوشی خود را بچرخانید.

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

زبان های خارجی

میزان تسلط به زبان انگلیسی
میزان تسلط به زبان ترکی استانبولی
میزان تسلط به کامپیوتر
2MB - .PDF